| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش
جناب آقای دکتر عباس حیدری
دبیر علمی همایش
جناب آقای دکتر حسین کریمی مونقی
دبیر همایش
سرکار خانم فرزانه حسن زاده
دبیر علمی همایش در بخش دانشجویی
جناب آقای دکتر امیر حسین میرحقی
دبیر اجرایی همایش
جناب آقای امیر رضا صالح مقدم
رئیس کمیته داوران
سرکار خانم دکتر مهری یاوری
کمیته علمی همایش
دبیر علمی دانشجویی همایش آموزش مبتنی بر شواهد
سرکار خانم ریحانه مهدیزاده
دبیر علمی دانشجویی همایش توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی
سرکار خانم ساناز کارگزار
دبیر اجرائی دانشجویی همایش
سرکار خانم عصمت گرگانی