صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 94/03/5 الی 94/03/7

شروع ارسال چکیده مقالات: 93/08/27

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 94/1/20

اعلام داوری مقالات : 94/01/30

شروع ثبت نام در همایش: 93/08/27

آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 94/02/10