صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

آموزش فرآیند پیچیده ای است که تحت تاثر عوامل متعددی قرار می گیرد و هر گونه ساده نگری و اعمال سلایق شخصی در مورد آن می تواند باعث اتلاف منابع انسانی، مالی و تربیت نیروهای نالایق شود. به همین دلیل اخیرا آموزش مبتنی بر شواهد به عنوان راه حل اساسی برای شناسایی مشکلات و ارائه آموزش استاندارد معرفی شده است. ولی استادان و دانشجویان با مفاهیم، اصول و کاربردهای آموزش مبتنی بر شواهد آشنای لازم ندارند. به این منظور این همايش با هدف معرفی آموزش مبتنی بر شواهد بر گزار خواهد.
—برای ارتقاء کیفیت آموزش و ارائه آموزش استاندارد، رویکرد آموزش مبتنی بر شواهد بهترین و موثرترین انتخاب در حال و آینده است. لذا به استادان، دانشجویان و سایر افراد در گیر در فرآیند آموزش توصیه می شود برای کسب دانش، نگرش و مهارت لازم در مورد رویکرد آموزش مبتنی بر شواهد همت گمارند.