صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه : مشهد- چهار راه دکترا- خیابان ابن سینا- دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تلفن :8591511- 0513

فکس :8597313- 0513

صندوق پستی / کد پستی :9137913199