اولين همايش کشوري آموزش مبتني بر شواهد و دومين همايش کشوري توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فيلم هاي آموزشي

The First National Congress of the Evidence Based Education and the Second National Congress of Developing Student Participation in the Educational System: Educational Film Festival.

 
        |     16:53 - 1396/10/28